MEPSO

СО НА МЕПСО

Клиент

Датум

Техника

Линк

MEPSO

март. 2019

Wordpress, CSS3, JavaScript

Синдикална организација на МЕПСО – Скопје , со скратено име СО на МЕПСО, со седиште на ул: Максим Горки бр. 4 – Скопје, е формирана согласно пријавата од 28.09.2018 година и одобрувањето на уписот на ден 01.10.2018 година во Централен Регистар на РМ, …