asko

АС-КО

Клиент

Датум

Техника

Линк

АС-КО Услуги Скопје

Feb 2020

Wordpress

Нејзина главна дејност е одржување од област на машинство во процесната индустрија. Исто така, својата стручност ја докажува со изведба на парни линии, гасни линии и останати инсталации под притисок со придружна арматура.